dimecres, 22 de juny del 2016

Matrícula curs 2016-17

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA
CURS 2016-2017
  • Impresos de matrícula signats pel pare i per la mare de alumne/a
  • 3 fotos carnet de l'alumne/a amb el nom i llinatge al darrera
  • Fotocòpia cartilla o targeta o imprès sol·licitud de Ib-Salut
  • Fotocòpia cartilla de vacunes
  • Fotocòpia del DNI, NIE o llibre de família de l'alumne/a
  • Fotocòpia del DNI o NIE dels pares
  • Fotocòpia sentència judicial en cas de separació o divorci
  • Fotocòpia d'informe mèdic en cas de malatia crònica i/o alèrgia
  • Rebuts de pagaments bancaris

CALENDARI DE MATRICULACIÓ:
22, 23 i 27 DE JUNY
DE 9.00 A 14.00 h