dijous, 16 de març del 2017

PROCÉS D’ADSCRIPCIÓ a ESO


L'objectiu del procés d'adscripció és permetre als alumnes que, no podent continuar els estudis al centre on estan actualment matriculats per falta d'oferta, han de passar a un altre centre de la seva línia d'adscripció.

L'adscripció per al CEIP REI JAUME I és múltiple, es pot escollir entre més d'un centre (IES JOAN ALCOVER, IES POLITECNIC, i IES RAMON LLULL).

HI HA DOS FORMES DE FER LES SOL·LICITUDS:
·       MANUAL (adjuntem sol·licitud)
·       TELEMÀTICA

TOTES LES SOL·LICITUDS, TANT TELEMÀTIQUES COM MANUALS, S'HAN DE PRESENTAR SIGNADES AL CENTRE.

SI NO ES PRESENTA SIGNADA, ES CONSIDERA NO PRESENTADA.
Documentació a presentar
a) Sol·licitud emplenada i signada pels pares, mares o tutors de l'alumne o alumna.
b) Còpia del DNI o NIE de l'alumne, si en té.
(obligatori per a majors de 14 anys)
c) Còpia del DNI o NIE dels pares, mares o tutors legals.
d) Còpia del llibre de família, inclosa la pàgina on figura l'alumne/a.
e) Declaració jurada, en cas que a la sol·licitud només hi consti una sola signatura i no s'hagi justificat documentalment la pàtria potestat exclusiva.
e) Altra documentació a efectes de barem (consultar els annexos 5, 6 i 7 de la resolució).
Calendari

INICI: 20 DE MARÇ DE 2017
FINALITZACIÓ: 24 DE MARÇ 2017
Llistes provisionals: 28 d’abril de 2017
Reclamacions: 28 d’abril al 3 de maig de  2017
Resolució de reclamacions 4 de maig de 2017
Llistes definitives: 9  de maig 2017
Matrícula: 27 de juny al 30 de juny 2017