dilluns, 27 de maig del 2013

DECRET 15/2013, de 19 abril, pel qual regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears

Núm. 53
20 d'abril de 2013
Fascicle 87 - Sec. I. - Pàg. 17259
http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN
7432 Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres
docents no universitaris de les Illes Balears
En el marc de la diversitat lingüística i cultural d’Europa es fa necessària l’educació de ciutadans competents en una o més llengües
estrangeres, com també en les llengües oficials de la comunitat autònoma.
Un dels objectius que s’ha marcat la Unió Europea per a l’any 2020 és millorar les competències lingüístiques en llengua estrangera. Això es
concreta en les Conclusions del Consell de la Unió Europea de 12 de maig de 2009 sobre un marc estratègic per a la cooperació europea en
l’àmbit de l’educació i la formació («ET 2020»). Aquesta organització recomana als estats membres impulsar accions que possibilitin als
ciutadans comunicar-se almenys en dues llengües, a més de la llengua materna.
Per això, és necessari fomentar l’ensenyament de llengües a tots els nivells educatius per tal d’assolir un nivell de competència lingüística i
comunicativa en diverses llengües que faciliti el desenvolupament personal, l’aprenentatge, l’exercici de la professió, la mobilitat, l’ús de les
tecnologies de la informació i de la comunicació, en definitiva, que capaciti els ciutadans per tenir èxit en un món global.
L’article 4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té, juntament amb la
castellana, el caràcter d’idioma oficial. A més, reconeix el dret de tothom de conèixer-la i d’usar-la, i estableix que ningú no podrà ser
discriminat per causa de l’idioma. Amb aquest propòsit, la norma estatutària estableix que les institucions de les Illes Balears han de garantir
l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendre les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crear les condicions que permetin
arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.
D’altra banda, l’article 35 de l’Estatut d’autonomia atorga a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva per a
l’ensenyament de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, d’acord amb la tradició literària autòctona. Preveu així mateix que la seva
normalització ha de ser un objectiu dels poders públics, i que les modalitats insulars del català, de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
han de ser objecte d’estudi i protecció, sens perjudici de la unitat de la llengua.
L’article 36.2 del mateix text legal disposa que, d’acord amb el que estableixen l’article 27 i el punt 30 de l’apartat 1 de l’article 149 de la
Constitució espanyola en matèria d’ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de
desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.
La Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística, disposa, en l’article 18, que tots els alumnes tenen dret a rebre el primer
ensenyament en la seva llengua, sigui la catalana o la castellana, i, en l’article 19, continua establint que la llengua i la literatura catalanes,
amb especial atenció a les aportacions de les Illes Balears, han de ser ensenyades obligatòriament a tots els nivells, graus i modalitats de
l’ensenyament no universitari.
Així mateix, la Llei de normalització lingüística, en l’article 20, encomana al Govern l’adopció de les disposicions necessàries encaminades a
garantir que els escolars de les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, puguin utilitzar
normalment i correctament el català i el castellà al final del període d’escolaritat obligatòria, i en l’article 22.3 estableix que l’Administració
ha de posar els mitjans necessaris per garantir que els alumnes no siguin separats en centres diferents per raons de llengua.
La cooficialitat de les dues llengües en l’ensenyament ha estat reforçada especialment per la jurisprudència del Tribunal Constitucional i del
Tribunal Suprem, que han manifestat reiteradament que, en aquelles comunitats autònomes que tenen una cooficialitat de llengües, les dues
han de ser tractades com a llengües vehiculars en totes les etapes educatives.
Altrament, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en l’article 2.1 , estableix que el sistema educatiu espanyol j s’orienta a la
consecució, entre altres finalitats, de la capacitació per a la comunicació en les llengües oficials i en una o més llengües estrangeres. A més,
l’article 14.5 d’aquesta Llei disposa que correspon a les administracions educatives fomentar una primera aproximació a la llengua estrangera
en els aprenentatges del segon cicle de l’educació infantil, especialment en el darrer any, i fixa com a objectiu a la resta d’etapes educatives
l’adquisició de competències en llengua estrangera.
A la comunitat autònoma de les Illes Balears, els alumnes, en acabar l’educació obligatòria, han d’assolir prou competència lingüística i
comunicativa en les dues llengües oficials i en una llengua estrangera, prioritàriament l’anglès.
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/53/818894
Núm. 53
20 d'abril de 2013
Fascicle 87 - Sec. I. - Pàg. 17260
http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
La conselleria competent en matèria d’educació, conscient d’aquestes necessitats, ha impulsat diverses experiències en matèria d’educació
plurilingüe, com ara el Programa d’Ensenyament Primerenc de l’Idioma (EPI), el programa de centres adscrits al Conveni MEC - British
Council, el Decret sobre mesures per fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres, i el programa de “Seccions Europees”.
Aquests programes han tingut efectes positius en l’aprenentatge de llengües estrangeres.
Fins ara el tractament de llengües als centres es duia a terme a través del projecte lingüístic, el qual tractava bàsicament l’ús de les llengües
oficials, així com la implantació, si esqueia, de diversos programes de suport a l’ensenyament en llengües estrangeres.
En aquests moments es considera oportú disposar d’un projecte que abordi el tractament integrat de les dues llengües oficials, així com de la
llengua estrangera, i que inclogui accions de suport a totes les llengües, d’innovació educativa i d’atenció a la diversitat lingüística i cultural.
L’educació plurilingüe, entesa com a valor afegit distintiu del centre i personal de cada alumne, ha de ser prevista en el nou projecte, sempre
dins el marc de l’autonomia de la qual cada centre ha de disposar per adequar la planificació lingüística a les seves necessitats, condicions
específiques i resultats.
Aquesta realitat exigeix un marc educatiu apropiat i, per això, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats aposta, amb fermesa, per un
model d’educació plurilingüe, establint a través d’aquest Decret les bases que afavoreixin l’harmonització de l’ensenyament de les llengües
oficials i d’almenys una llengua estrangera.
Per tot això, a proposta del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, tenint en compte l’informe del Consell Escolar de les Illes Balears,
d’acord amb el Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 19 d’abril de 2013,
DECRET
Capítol I
Principis generals
Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest Decret és regular el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears i establir les
directrius bàsiques per al seu desenvolupament i aplicació.
Article 2
Àmbit d’aplicació
Els centres docents no universitaris de les Illes Balears sostinguts amb fons públics, així com els privats que imparteixen ensenyaments
conduents a l’obtenció de títols oficials d’educació secundària i formació professional, han d’aplicar les disposicions d’aquest Decret i també
la normativa que se’n derivi.
Article 3
Finalitat
Aquest Decret té com a finalitat aconseguir que els alumnes de les Illes Balears adquireixin el domini de les dues llengües oficials i les
competències adequades en la llengua estrangera del projecte educatiu del centre. Preferentment la primera llengua estrangera ha de ser la
llengua anglesa.
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/53/818894
Núm. 53
20 d'abril de 2013
Fascicle 87 - Sec. I. - Pàg. 17261
http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
Capítol II
Model per al tractament integrat de les llengües
Article 4
Principis
Els principis que han de regir el model per al tractament integrat de les llengües són els següents:
1. Adquisició d’una competència lingüística i comunicativa efectiva en, almenys, les dues llengües oficials i una llengua estrangera, dins
un marc general de promoció del plurilingüisme en el sistema educatiu de les Illes Balears.
2. Caràcter universal del model de tractament integrat de les llengües que asseguri la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes.
3. Impartició de les matèries lingüístiques en la llengua objecte d’aprenentatge.
4. Aprenentatge integrat de continguts i llengües (AICLE) com a referent metodològic quant a l’ensenyament de les matèries no
lingüístiques, especialment en la llengua estrangera.
5. Participació i col·laboració de tots els agents educatius en les decisions que afectin el sistema educatiu, amb la finalitat de contribuir a
la consecució dels objectius, d’acord amb allò que estableix la normativa bàsica estatal i mitjançant els òrgans de participació que preveu
la normativa vigent.
6. Flexibilitat i adaptació del tractament de les llengües a la realitat social de cada centre.
Article 5
Currículum
Totes les àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement no lingüístics, així com les agrupacions d’àmbits que inclouen diverses àrees o
matèries, inclosos els projectes transversals, es poden impartir en les dues llengües oficials o en la primera llengua estrangera del projecte
educatiu del centre, tot ajustant-se al que disposen els articles 6, 7, 8, 9 i 10 d’aquest Decret.
Article 6
Educació infantil
1. Els alumnes d’aquesta etapa han de rebre l’ensenyament en les dues llengües oficials i s’han d’iniciar en la llengua estrangera a partir
del segon cicle d’educació infantil.
2. Els pares o tutors legals que vulguin fer efectiu el dret a rebre el primer ensenyament en la seva llengua, sigui la catalana o la
castellana, ho poden sol·licitar a través del procediment legalment establert. En aquest cas, els centres educatius hauran de preveure
l’adopció de mesures específiques per a aquests alumnes i, en tot cas, els hauran d’iniciar en l’altra llengua oficial.
Article 7
Educació primària
1. Els alumnes d’educació primària han de rebre l’ensenyament en les dues llengües oficials i en la llengua estrangera.
2. Al primer curs d’educació primària, els pares, mares, tutors o representants legals dels alumnes poden sol·licitar una atenció específica
respecte a aquelles àrees no impartides en la llengua del primer ensenyament triada, sempre que els alumnes no hagin estat matriculats a
l’educació infantil. El conseller d’Educació, Cultura i Universitats ha d’establir, mitjançant una ordre, el procediment que reguli aquesta
sol·licitud.
3. En aquesta etapa s’ha d’impartir en cada una de les llengües oficials com a mínim una de les àrees que tenguin com a objecte
d’aprenentatge les matemàtiques i/o el coneixement del medi natural, social i cultural.
La resta d’hores lectives en les quals s’imparteixin matèries no lingüístiques es repartiran de manera equilibrada entre les dues llengües
oficials i la llengua estrangera.
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/53/818894
Núm. 53
20 d'abril de 2013
Fascicle 87 - Sec. I. - Pàg. 17262
http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
4. Els alumnes han de cursar un mínim de quatre hores en llengua estrangera en el primer i segon cicle d’educació primària, i de cinc
hores en el tercer cicle. Aquest còmput horari inclou les hores de les àrees lingüístiques i no lingüístiques, d’acord amb la normativa
vigent.
5. D’acord amb el projecte de tractament integrat de llengües del centre, es pot permutar la llengua d’aprenentatge de les àrees
esmentades en l’apartat tercer, en el tercer cicle d’aquesta etapa. En aquest cicle, a més, es podran impartir les àrees que tenen per objecte
el coneixement del medi natural, social i cultural en la primera llengua estrangera.
A més, a fi de garantir una riquesa semàntica en les diferents llengües, s’ha de procurar l’alternança del tractament d’aquestes en relació
amb les diferents àrees o blocs de continguts, al llarg d’aquesta etapa educativa.
6. Els centres han d’incloure aquesta distribució horària en el projecte de tractament integrat de les llengües i l’han de revisar, i
actualitzar-la si cal, almenys un cop cada quatre anys.
Article 8
Educació secundaria obligatòria
1. Els alumnes d’educació secundària obligatòria (ESO) han de rebre l’ensenyament en les dues llengües oficials i en la llengua
estrangera.
2. A primer, segon i tercer d’aquesta etapa s’ha d’impartir en cada una de les llengües oficials i la llengua estrangera com a mínim una de
les matèries que tenguin com a objecte d’aprenentatge les matemàtiques, les ciències de la natura i les ciències socials.
A quart curs s’ha d’impartir en cada una de les llengües oficials i la llengua estrangera com a mínim una de les matèries que tenguin com
a objecte d’aprenentatge les matemàtiques, les ciències socials i la resta de les matèries obligatòries.
3. El centre ha d’oferir un mínim d’un 20 % de la càrrega lectiva de la resta de matèries en cadascuna de les llengües oficials i en la
primera llengua estrangera. Per computar aquest mínim, a primer i a segon curs s’han de tenir en compte les matèries que tenen com a
objecte d’aprenentatge l’educació plàstica, la música, la tecnologia i les matèries optatives pròpies. Quant a tercer i quart curs s’han de
computar les que tenen per objecte la biologia i la geologia, l’educació plàstica, la física i química, la informàtica, la música, la
tecnologia i les matèries optatives pròpies.
4. D’acord amb el projecte de tractament integrat de llengües del centre, es pot permutar la llengua d’aprenentatge de les matèries
esmentades en l’apartat segon d’aquest article al llarg de l’etapa.
A més, a fi de garantir una riquesa semàntica en les diferents llengües, s’ha de procurar l’alternança del tractament d’aquestes en relació
amb les diferents àrees o blocs de continguts, al llarg d’aquesta etapa educativa.
5. En els casos d’alumnes que cursin l’educació secundària obligatòria a través de programes amb organització curricular, activitats o
matèries diferents de les establertes amb caràcter general, els centres establiran en el projecte de tractament integrat de llengües les
llengües utilitzades en cadascuna de les matèries o àmbits de coneixement, sempre respectant els criteris generals fixats en aquest Decret.
6. Els centres han d’incloure aquesta distribució horària en el projecte de tractament integrat de llengües i l’han de revisar, i actualitzar-lo
si cal, almenys un cop cada quatre anys.
Article 9
Batxillerat
Els alumnes de batxillerat han de cursar en les llengües oficials i en la llengua estrangera, a cada un dels cursos, una o més matèries no
lingüístiques del currículum, en cada una de les modalitats de batxillerat, d’acord amb el projecte de tractament integrat de llengües de cada
centre.
Article 10
Formació professional
1. Quant als ensenyaments de formació professional dels nivells 1 i 2, els alumnes han de cursar un o més mòduls en cada una de les
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/53/818894
Núm. 53
20 d'abril de 2013
Fascicle 87 - Sec. I. - Pàg. 17263
http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
llengües oficials i en la llengua estrangera, d’acord amb el projecte de tractament integrat de llengües del centre.
2. Pel que fa als ensenyaments professionals de nivell 3, s’han d’impartir d’acord amb els currículums de cadascun dels cicles de les
diverses famílies professionals. Es pot ampliar l’ensenyament en llengua estrangera o en les llengües oficials de les Illes Balears a
qualsevol mòdul o activitat de formació per a l’ocupació amb la comunicació prèvia a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional.
Capítol III
Les llengües d’ensenyament. La llengua estrangera
Article 11
Llengües d’ensenyament
La llengua estrangera, així com la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la castellana, han de ser objecte d’ensenyament i
d’aprenentatge en les àrees lingüístiques corresponents i, a la vegada, una eina per impartir matèries no lingüístiques.
Article 12
Llengua estrangera i metodologia
La matèria de llengua estrangera s’ha d’impartir en la mateixa llengua estrangera. L’aprenentatge integrat de continguts i llengües ha de ser el
referent metodològic en relació amb l’ensenyament de les matèries no lingüístiques.
Article 13
Educació infantil
A l’educació infantil, l’ensenyament de la llengua estrangera s’ha d’introduir de forma progressiva i ha de treballar principalment l’expressió
i la comprensió orals, en coherència amb el tractament de les altres llengües.
Article 14
Educació primària
En el primer cicle de l’educació primària, l’ensenyament de la llengua estrangera ha de treballar principalment l’expressió i la comprensió
orals. Al llarg de l’etapa, i de forma gradual, els alumnes s’han d’iniciar en la comprensió i l’expressió escrites.
Article 15
Educació secundària obligatòria
A l’educació secundària obligatòria, els centres han de determinar les matèries que s’han d’impartir en llengua estrangera i han d’establir els
criteris de coordinació entre els departaments implicats en el procés d’ensenyament-aprenentatge en llengua estrangera.
Article 16
Altres ensenyaments
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats ha de determinar, mitjançant una ordre, les condicions de la implementació de la llengua
estrangera com a llengua d’ensenyament a la resta d’ensenyaments no universitaris, d’acord amb el que estableixi la normativa vigent.
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/53/818894
Núm. 53
20 d'abril de 2013
Fascicle 87 - Sec. I. - Pàg. 17264
http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
Capítol IV
Del projecte de tractament integrat de llengües
Article 17
El projecte de tractament integrat de llengües
El projecte de tractament integrat de llengües, com a part del projecte educatiu del centre, ha de tenir com a objectiu fonamental aconseguir
que tots els alumnes del centre assoleixin, en acabar el període d’escolarització obligatòria, la competència lingüística en les llengües oficials
i almenys en una llengua estrangera, preferentment l’anglesa.
Article 18
Continguts
El projecte de tractament integrat de llengües ha de referir-se en tot cas als aspectes següents:
1. Criteris generals i actuacions generals i específiques per a les adequacions del procés d’ensenyament de i en les llengües a la realitat
socioeconòmica i cultural del centre.
2. Concreció de les àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement impartits en cada una de les llengües.
3. Criteris per a l’atenció específica dels alumnes d’incorporació tardana amb dèficit de coneixements en alguna o ambdues llengües
oficials.
4. Criteris de coordinació entre les àrees o els departaments implicats en el procés d’ensenyament-aprenentatge en llengua estrangera.
5. Mecanismes de seguiment i avaluació dels resultats en competències lingüístiques de l’alumnat.
6. Aplicació simultània d’altres programes autoritzats als centres, si escau, en relació amb la utilització vehicular d’una llengua
estrangera.
7. Relació dels professors amb la seva titulació i competència quant a llengües.
8. Planificació de la implantació progressiva del nou model, dins el marc del calendari d’aplicació que preveu l’annex d’aquest Decret.
Article 19
Procediment ordinari d’elaboració i d’aprovació del projecte
1. La Comissió de Coordinació Pedagògica, o l’òrgan que n’assumeixi les funcions, és l’encarregada d’elaborar el projecte, sota la
supervisió del director del centre.
2. L’esborrany del projecte s’ha de presentar al claustre i a les associacions d’alumnes i de pares i mares perquè puguin fer-hi
aportacions.
3. L’esborrany del projecte, amb les aportacions que es considerin del punt anterior, s’ha de presentar al Consell Escolar.
4. L’òrgan competent per aprovar el projecte educatiu serà així mateix el competent per aprovar el projecte de tractament integrat de
llengües.
5. En el cas que la primera llengua estrangera del projecte no sigui la llengua anglesa, el centre ha d’exposar la motivació
sociolingüística d’aquesta elecció i assegurar la previsió dels recursos per mantenir l’altra llengua estrangera al llarg de les diferents
etapes educatives.
6. Els centres han de facilitar a les famílies o als tutors legals informació actualitzada sobre el tractament de llengües previst en el
projecte i els criteris pedagògics que avalen aquest tractament, ja sigui a través de sessions informatives, de publicitat al web o d’altres
canals que considerin adequats.
7. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, a través del Departament d’Inspecció Educativa, vetlarà per l’adequació del
projecte integrat de llengües a la normativa vigent.
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/53/818894
Núm. 53
20 d'abril de 2013
Fascicle 87 - Sec. I. - Pàg. 17265
http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
Article 20
Altres procediments
1. D’acord amb el foment de l’autonomia, els centres educatius que requereixin una distribució horària de les llengües objecte
d’ensenyament diferent de la que estableix aquest Decret, poden aprovar un altre projecte de tractament de llengües.
El projecte ha d’incloure la justificació i l’argumentació del canvi plantejat, així com els mecanismes d’avaluació i seguiment prevists,
sempre que, i amb caràcter general, es mantingui la impartició d’alguna àrea o matèria no lingüística en cadascuna de les llengües
oficials i en la primera llengua estrangera.
2. En el cas dels centres públics, per aprovar aquest projecte s’ha de comptar amb el vot favorable de dues terceres parts del membres
del Consell Escolar, seguint el mateix procediment d’aprovació establert en aquest Decret. A més, en aquest cas s’ha de dur a terme una
consulta no vinculant a les famílies, conforme al previst en l’article 22 c.
Els centres privats, sostinguts o no amb fons públics, poden aprovar aquest projecte de tractament integrat de llengües d’acord amb els
procediments i les competències orgàniques que la normativa vigent estableixi per a aquests centres.
3. Els projectes de tractament integrat de llengües aprovats mitjançant el que estableix aquest article hauran de garantir el caràcter
vehicular de les dues llengües cooficials de la comunitat autònoma de les Illes Balears al llarg de totes les etapes educatives.
4. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, a través del Departament d’Inspecció Educativa, vetlarà per l’adequació del
projecte de tractament integrat de llengües a la normativa vigent.
Article 21
Seguiment i avaluació del projecte de tractament integrat de llengües
1. El projecte de tractament integrat de llengües s’ha de revisar, i actualitzar si cal, almenys un cop cada quatre anys.
2. Els centres han d’analitzar i valorar els resultats en competències lingüístiques dels alumnes, per tal d’adequar el seu projecte a la
realitat sociolingüística del seu alumnat i assegurar així el domini oral i escrit de les dues llengües oficials i els coneixements suficients
d’una llengua estrangera en finalitzar l’etapa de l’educació secundària obligatòria.
3. En la memòria anual del centre s’ha d’incorporar el seguiment i l’avaluació del projecte de tractament integrat de llengües adoptat
pel centre. En el cas que aquesta revisió comporti modificacions, s’han de seguir els tràmits estipulats en els articles anteriors.
4. La coordinació del seguiment i l’avaluació de la implantació del projecte recau en el Departament d’Inspecció Educativa, el qual
vetlarà pel compliment de la normativa vigent.
Article 22
Suport de les famílies al projecte de tractament integrat de llengües
El suport de les famílies al projecte de tractament integrat de llengües del centre és fonamental perquè s’implanti i es desenvolupi. Per aquest
motiu, les famílies tenen els drets següents:
a) A fer aportacions a la proposta de projecte de tractament integrat de llengües, a través de les associacions de pares i mares i a través
dels seus representants en el Consell Escolar.
b) A ser informades pels centres sobre el projecte de tractament integrat de llengües.
c) En els centres públics, a ser consultades mitjançant una votació en el cas d’una proposta de projecte de tractament integrat de
llengües que prevegi un tractament integrat de llengües diferent del que es regula en aquest Decret.
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/53/818894
Núm. 53
20 d'abril de 2013
Fascicle 87 - Sec. I. - Pàg. 17266
http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
Capítol V
Professors
Article 23
Titulació dels professors
1. Per poder impartir àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement no lingüístics en llengua estrangera, els docents han d’acreditar un
certificat de nivell B2 o superior de coneixements de la llengua estrangera definida en el projecte de tractament integrat de llengües del
centre.
2. Els professors han de complir, en tots els casos, els requisits de titulació i de competència lingüística necessaris per impartir les àrees,
les matèries, els mòduls o els àmbits de coneixement corresponents, d’acord amb la normativa vigent.
3. El director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional és l’òrgan competent per habilitar els professors per poder impartir
àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement no lingüístics en llengua estrangera. En tot cas és necessari acreditar la titulació prevista
en els apartats anteriors.
Capítol VI
Alumnes
Article 24
Certificació de la competència lingüística dels alumnes
Per poder acreditar el grau de competència comunicativa dels alumnes i situar-los en el nivell corresponent del Marc europeu comú de
referència, el conseller d’Educació, Cultura i Universitats ha d’establir, mitjançant una ordre, les equivalències entre els resultats acadèmics
dels alumnes en finalitzar l’educació secundària obligatòria i postobligatòria i els nivells establerts en el marc de referència esmentat.
Article 25
Expedient i historial acadèmic
En l’expedient i l’historial acadèmic dels alumnes hi ha de constar quines àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement s’han cursat en
les llengües oficials o en una llengua estrangera, i concretar quina és aquesta.
Article 26
Atenció a la diversitat
1. L’atenció a la diversitat és un eix prioritari del model d’educació plurilingüe, que pretén oferir una educació de qualitat per a tots els
alumnes, assegurant el tractament de les necessitats educatives específiques de cada alumne. Els plans d’atenció a la diversitat dels
centres s’adaptaran al nou sistema de tractament integrat de llengües.
2. Els alumnes provinents d’altres comunitats autònomes o d’altres països han de rebre l’atenció educativa necessària per garantir la seva
incorporació al model d’educació plurilingüe de cada centre educatiu. Per tal d’assegurar la incorporació de tots els alumnes al model de
tractament integrat de llengües, els centres educatius han de preveure mesures específiques de treball en cada una de les llengües oficials,
destinades a l’adquisició de prou competència comunicativa dels alumnes nouvinguts que ho necessitin.
Disposició addicional única
Dels professors
1. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de catalogar les places dels centres docents públics no universitaris d’acord
amb el que s’estableix en l’article 23, sempre en coherència amb el projecte de tractament integrat de llengües pel qual opti cada centre
educatiu.
2. El conseller d’Educació, Cultura i Universitats, mitjançant una ordre, ha de determinar el procediment de reconeixement als
professors que imparteixin ensenyament no lingüístic en llengua estrangera, el qual s’ha de tenir en consideració en els concursos de
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/53/818894
Núm. 53
20 d'abril de 2013
Fascicle 87 - Sec. I. - Pàg. 17267
http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
mèrits d’àmbit autonòmic.
3. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha d’impulsar programes de formació en llengües estrangeres i en metodologia per
i la conciliació a l’ensenyament en llengües estrangeres, procurant programes que facilitin l’accés a la formació dels docents de la vida
laboral i familiar.
4. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha de fomentar la investigació, la formació, l’experimentació i la innovació
educatives, així com l’intercanvi dels materials didàctics, a fi de millorar la pràctica docent en relació amb el tractament integrat de les
llengües.
Disposicions transitòria primera
Aplicació
1. A l’inici del període d’implantació d’aquest Decret, i en el cas que els centres no disposin dels mitjans personals necessaris per
impartir les àrees o matèries en llengua estrangera en la forma que hagin disposat en el seu projecte de tractament integrat de llengües,
impartiran de forma transitòria aquestes assignatures, i de manera equilibrada, en les dues llengües oficials.
2. Els centres escolars hauran de comunicar prèviament a la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, i
de manera motivada, la falta de mitjans personals que justifiqui l’aplicació d’aquest disposició transitòria.
Disposició transitòria segona
Exempció temporal d’habilitació
De forma excepcional, i per al curs 2013-2014, els professors que puguin acreditar coneixements de llengua estrangera de nivell equivalent al
B2 del Marc europeu comú de referència, de conformitat amb les equivalències que establirà el conseller d’Educació, Cultura i Universitats
mitjançant una resolució, podran impartir àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixements no lingüístics en llengua estrangera sense que
se’ls requereixi l’habilitació prevista en l’article 23.3 d’aquest Decret.
Disposició transitòria tercera
Centres participants en el Pla Pilot d’Educació Plurilingüe
Els centres participants en el Pla Pilot d’Educació Plurilingüe aprovat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats de 4 de maig de 2012, el continuaran desenvolupant fins a la finalització del curs 2014-2015.
A partir del curs 2015-2016 adequaran els projectes lingüístics als nous projectes de tractament integrat de llengües, tal com es regula en
aquest Decret.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior en aquells punts que s’oposen al que disposa aquest Decret.
Disposició final primera
Aplicació i desplegament
Es faculta el conseller d’Educació, Cultura i Universitats per dictar les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/53/818894
Núm. 53
20 d'abril de 2013
Fascicle 87 - Sec. I. - Pàg. 17268
http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
Palma, 19 d’abril de 2013
El president
José Ramón Bauzá Díaz
El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans
ANNEX
Calendari d’aplicació
1. Els centres docents no universitaris de les Illes Balears, d’acord amb el capítol IV d’aquest Decret, pel qual es regula el tractament
integrat de llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears, han d’elaborar i aprovar el seu projecte de tractament
integrat de llengües abans del 20 de juny de 2013.
2. Els centres escolars han d’iniciar l’aplicació del projecte de tractament integrat de llengües el curs 2013-2014.
3. La implantació del nou model de tractament de la llengua estrangera es podrà preveure de forma progressiva, d’acord amb els
recursos de què disposi cada centre, i amb el calendari que s’especifica a continuació:
Educació infantil: iniciació de la implantació del projecte el curs 2013-2014, com a mínim al primer a) curs de segon cicle
d’educació infantil.
b) Educació primària: iniciació de la implantació del projecte el curs 2013-2014, com a mínim a primer, tercer i cinquè
d’educació primària.
c) Educació secundària obligatòria: iniciació de la implantació del projecte el curs 2013-2014, com a mínim al primer curs
de l’etapa.
d) Batxillerat: implantació progressiva a partir del curs 2013-2014, en funció dels recursos del centre.
e) Formació professional: en els nivells 1 i 2, implantació progressiva a partir del curs 2013-2014, en funció dels recursos
del centre; en el nivell 3, implantació d’acord amb els currículums establerts en la normativa vigent.
4. El tractament de llengua estrangera i la metodologia corresponent establerts en el projecte de tractament integrat de llengües de cada
centre han d’estar totalment implantats el curs 2017-2018.
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/53/818894