dilluns, 27 de maig del 2013

PROJECTE INTEGRAT DE LLENGÜES A PARTIR DE L'ARTICLE 20 DEL DECRET 15/2013


INDEX

PROJECTE INTEGRAT DE LLENGÜES A PARTIR DE L’ARTICLE 20 DEL DECRET 15/2013

1. JUSTIFICACIÓ

2. CRITERIS GENERALS I ACTUACIONS GENERALS I ESPECÍFIQUES PER A LES ADEQUACIONS DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT DE I EN LES LLENGÜES A LA REALITAT SOCIOECONÒMICA I CULTURAL DEL CENTRE.
3. CONCRECIÓ DE LES ÀREES, MATÈRIES, MÒDULS O ÀMBITS DE CONEIXEMENT IMPARTITS EN CADA UNA DE LES LLENGÜES:
                                                                                                         
4. CRITERIS PER A L’ATENCIÓ ESPECÍFICA DE L’ALUMNAT D’INCORPORACIÓ TARDANA AMB DÈFICIT DE CONEIXEMENTS EN ALGUNA O AMBDUES LLENGÜES OFICIALS.

5. CRITERIS DE COORDINACIÓ ENTRE LES ÀREES O ELS DEPARTAMENTS IMPLICATS EN EL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE EN LLENGUA ESTRANGERA.

·         MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS RESULTATS EN COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES DE L’ALUMNAT.

·         APLICACIÓ SIMULTÀNIA D’ALTRES PROGRAMES AUTORITZATS ALS CENTRES

·         RELACIÓ DE PROFESSORS AMB LA SEVA TITULACIÓ I COMPETÈNCIA QUANT A LLENGÜES

·         PLANIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA DEL NOU MODEL, DINS EL MARC DEL CALENDARI

PROJECTE INTEGRAT DE LLENGÜES A PARTIR DE L’ARTICLE 20 DEL DECRET 15/2013


1. JUSTIFICACIÓ

La majoria del claustre de professors i professores del nostre centre consideram les llengües com uns instruments de vital importància en la vida individual i social dels éssers humans, perquè fan de mitjancers entre les persones i, entre elles i el seu entorn.
 Si la llengua és tan important en la vida adulta, també la té a l’escola, on es treballa en diferents situacions dins i fora de l’aula. Això requereix un plantejament de què ensenyar i com ensenyar-ho.
La llengua ha de ser viscuda pels seus parlants. Aquests la utilitzen mentre actuen, observen, experimenten, expressen... A l’escola això significa ensenyar i aprendre a conèixer, a fer i a ser amb l’ús reflexiu de la llengua.
La llengua ens acosta culturalment, però també ho fa el lloc on vivim, la societat a la que pertanyem.
Al nostre centre destaca la diversitat lingüística, cultural i de procedència del nostre alumnat. El professorat  tenim molt clar que les diferències enriqueixen si s’accepten com quelcom positiu. Les similituds uneixen i les diferències també, perquè fan créixer l’interès dels uns cap als altres; i aquest interès farà que negociem espais, significats i que construïm coneixements, emocions i projectes comuns.
Creim que les persones som plurilingües, que som capaces de parlar i d’entendre moltes llengües si estam en un medi on la llengua es parla de forma útil i natural.
L’escola és el primer lloc de trobada de cultures després de la família. Si l’escola està oberta a diferents cultures i llengües i si les famílies estan d’acord amb aquest projecte, facilitarem l’obertura dels nins i nines cap a altres llengües i cultures.
El projecte educatiu vigent en l’actualitat al nostre centre és fruit d’un procés reflexiu dels professionals de l’educació  tenint en compte la realitat socieconòmica i cultural del centre i sempre en benefici dels nostres alumnes als quals respectam, valoram i estimam.
Per la qual cosa, és del nostre interès mantenir el tractament de les llengües (català, castellà i anglès)  dut a terme fins al present curs amb l’ajustament necessari que marca la llei (Decret de 20 d’abril de 2013, article 20) d’ampliació en dues hores setmanals de matèria no lingüística en  llengua castellana i de sessions d’Educació física ( bloc específic) llengua anglesa per complementar el projecte de Seccions Europees.

Els principis que regeixen el tractament de llengües proposat són:

·        Adaptació del tractament de llengües a la realitat social del centre.
·        Assegurar l’adquisició de la competència lingüística i comunicativa que marca el currículum en les dues llengües oficials (català i castellà) i una estrangera (anglès).
·        Possibilitar la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes en relació a l’aprenentatge de les llengües.
·        Afavorir l’aprenentatge integrat de les segones i terceres llengües a partir de la metodologia AICLE.
·        Convidar a la participació reflexiva a tots els agents de la comunitat educativa.

2. CRITERIS GENERALS I ACTUACIONS GENERALS I ESPECÍFIQUES PER A LES ADEQUACIONS DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT DE I EN LES LLENGÜES A LA REALITAT SOCIOECONÒMICA I CULTURAL DEL CENTRE.

A partir de la tipologia de l’alumnat que s’incorpora  des de fa anys al nostre  centre:

·        Majoritàriament amb domini de la llengua castellana.
·        Amb desconeixement de la llengua catalana.
·        Llengua familiar: la castellana i/o d’altres, europees o extracomunitàries.
·        Llengua de l’entorn més proper de les famílies: castellà.
·        Destaquen les dificultats en l’adquisició de l’expressió oral en llengua catalana.
·        S’observen aspectes importants a reforçar en l’expressió escrita en les dues llengües oficials (català i castellà).

Es considera convenient:

·        Assegurar l’aprenentatge de les dues llengües oficials a partir de la pedagogia constructiva en l’Educació Infantil i primer cicle d’Educació Primària i treballar fins a l’assoliment dels objectius curriculars  d’Educació Primària,  de manera progressiva, d’acord amb els trets identitaris dels infants.
·        El català, en la variant dialectal de la nostra Illa, és la llengua d’aprenentatge de la lectoescriptura. Els nins i les nines es van familiaritzant amb la llengua escrita des que entren a l’escola, la llengua escrita està sempre relacionada amb l’oral per omplir-la de significat.
·        La llengua castellana es treballa des de 4rt  d’Educació Infantil per enriquir i perfeccionar el bagatge lingüístic dels infants.
·        La llengua anglesa s’inicia de manera lúdica a partir de 4rt  d’Educació Infantil.
·        Mantenir, sobretot en Educació Infantil i primer cicle de primària, la màxima franja horària amb el seu tutor o tutora com a referent educatiu que aporta seguretat i un coneixement exhaustiu de les necessitats dels infants.
·        Continuar amb la implementació progressiva del projecte Seccions Europees   i respectar el temps de dedicació horària que marca l’esmentat projecte.
·        Aplicació de tractament de llengües basada en una didàctica activa on l’ús de cadascuna de les llengües parteixi de la funcionalitat que propugna la metodologia AICLE.L'Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE; en anglès Content Language Integrated Learning, CLIL): El terme s'utilitza per descriure qualsevol situació educativa en la qual s'utilitza una llengua addicional (llengua segona i/o estrangera) per a l'ensenyament i aprenentatge de matèries diferents de la mateixa llengua en qüestió. Actualment, però, el terme AICLE inclou més d'una dotzena d'enfocaments educatius (ex:  educació bilingüe, educació multilingüe, intercanvi d'estudiants, etc.). AICLE sintetitza i proporciona una via flexible per aplicar els coneixements apresos a partir d'aquests enfocaments. Aquesta flexibilitat es fa evident especialment en la quantitat de temps esmerçat per a ensenyar o aprendre a través d'una segona llengua i/o llengua estrangera.
·        L’aprenentatge de les llengües a l’escola (català, castellà i anglès) partiran dels mateixos criteris pedagògics:

1. Ensenyament basat en l’alumnat. Això suposa promoure la implicació dels aprenents. A la vegada, aquest aprenentatge ha de promoure la cooperació de totes les parts (alumnat i professorat) que aconseguirem amb criteris com per exemple:
·        Negociant temes i tasques.
·        Partint d’allò més particular a allò més general.
·        Utilitzant exemples i situacions reals.
·        Treballant per projectes.

2. Ensenyament flexible i facilitador, atenent als diferents ritmes i estils d’aprenentatge. Això implica en primer lloc facilitar la comprensió del contingut i del context, que es pot aconseguir:
·        Amb textos de menor dificultat.
·        Activitats que impliquen estratègies de comprensió.
·        Alternança de codi.
·        Utilitzant estratègies tant lingüístiques com paralingüístiques: repetir, simplificar, exemplificar, presentar analogies, gesticular, utilitzar imatges, emprar gràfics d’organització d’idees, diagrames, etc.

 3. Aprenentatge interactiu i autònom, aspectes que es poden promoure i desenvolupar mitjançant:
·        Treball per parelles i en petit grup.
·        Activitats que impliquin la negociació del significant.
·        Desenvolupament de treball per descobriment i investigació.
·        Entrenament en estratègies de comprensió i seguiment de la classe (mostrar manca de comprensió, sol·licitar aclariments, diferenciar allò essencial, deduir, etc.)

4.    Ús de múltiples recursos i materials, especialment les TIC, per tal d’aportar un context més ric i divers, a la vegada que promou la interactivitat i l’autonomia de l’alumne.

5.    Aprenentatge basat en processos i tasques. “Una tasca és una activitat que requereix que els alumnes utilitzin la llengua, posant l’èmfasi en el significat, per obtenir un objectiu” (Bygate, Skehan, and Swain, 2001:11).

3. CONCRECIÓ DE LES ÀREES, MATÈRIES, MÒDULS O ÀMBITS DE CONEIXEMENT IMPARTITS EN CADA UNA DE LES LLENGÜES:
EDUCACIÓ INFANTIL
CATALÀ
CASTELLÀ
ANGLÈS
Es garanteix el tractament vehicular de les dues llengües oficials.
Una sessió setmanal en tots els nivells de l’etapa.

PSICOMOTRICITAT

Educació Primària
 a) Primer cicle ( 1r i 2n ) i  2n cicle ( 3r i 4t)


Llengua
catalana
Llengua
castellana
Llengua
anglesa
Total
Coneixement del medi
3hEducació
artística
1h ( música)

1'5h
(plàstica)
seccions europeas a 4t
2013-2014

Educació
física

1'5h
30'
bloc especific

Llengua
castellana

4h


Llengua
catalana
4hLlengua
anglesa


2h

Matemàtiques
3'5hReligió/
Activitat
alternativa

1'5h


Total
11'5h
7h
4h

Pati
2'5h

                                                                               25h
                                                                                                                        
Educació Primària

 a) Tercer cicle ( 5è- 6è )


Llengua
catalana
Llengua
castellana
Llengua
anglesa
Total
Coneixement del medi
3hEducació
artística
1h ( música)
1h
2014-2015
seccions europees

Educació
física

1'5h
30'
bloc específic

Llengua
castellana

4h


Llengua
catalana
4hLlengua
anglesa


3h

Matemàtiques
3'5hReligió/
Activitat
alternativa

1'5h


Total
11'5h
8h
3'5h

Pati
2'5h

                                                                      25h
                                                                                                                  
4. CRITERIS PER A L’ATENCIÓ ESPECÍFICA DE L’ALUMNAT D’INCORPORACIÓ TARDANA AMB DÈFICIT DE CONEIXEMENTS EN ALGUNA O AMBDUES LLENGÜES OFICIALS.

D’acord amb el Projecte Educatiu del centre, la distribució, actuacions i adaptacions dels alumnes d’incorporació tardana és concreten en:


NIVELL
TIPOLOGIA
ALUMNAT
ACTUACIONS
LINGÜÍSTIQUES
ADAPTACIONS
ESCOLARS

A
Desconeixement
de la llengua
catalana
Afavorir des del primer moment el contacte amb la llengua catalana, per part dels companys i del tutor de l’aula de referència.
Si cal, adaptació significativa de l’àrea de llengua catalana.
Integració en petits grups que ja estan iniciats en l’expressió de la llengua catalana.


El tutor haurà d’utilitzar estratègies de comprensió i expressió (suport gestual, d’imatges, model lingüístic, etc.)
Programació d’activitats específiques per treballar aspectes ja assolits per la resta del grup, tant dins com a fora de l’aula ordinària.


1r cicle:Suport lingüístic per a l’expressió oral.
2n -3r cicles: Suport lingüístic per a l’expressió oral i escrita.
La totalitat del professorat durà a la pràctica les activitats per al treball dels hàbits socials i les rutines escolars.
NIVELL
TIPOLOGIA
ALUMNAT
ACTUACIONS
LINGÜÍSTIQUES
ADAPTACIONS
ESCOLARS
B
Desconeixement de les dues llengües oficials (català i castellà)
Afavorir des del primer moment el contacte amb la llengua catalana i la castellana per part dels companys, del tutor de l’aula de referència i del professorat d’àrees impartides en castellà.
Si cal, adaptació significativa de l’àrea de llengua catalana i de llengua castellana.
Integració en petits grups que ja estan iniciats en l’expressió de la llengua catalana i la llengua castellana.


El tutor haurà d’utilitzar estratègies de comprensió i expressió (suport gestual, d’imatges, model lingüístic, etc.)
Programació d’activitats específiques per treballar aspectes ja assolits per la resta del grup, tant dins com a fora de l’aula ordinària.


1r cicle:Suport lingüístic per a l’expressió oral.
2n -3r cicles: Suport lingüístic per a l’expressió oral i escrita.
La totalitat del professorat durà a la pràctica les activitats per al treball dels hàbits socials i les rutines escolars.


NIVELL
TIPOLOGIA
ALUMNAT
ACTUACIONS
LINGÜÍSTIQUES
ADAPTACIONS
ESCOLARS
C
Desconeixement de les dues llengües oficials i amb llengua materna no romànica.
Afavorir des del primer moment el contacte amb la llengua catalana i la castellana per part dels companys, del tutor de l’aula de referència i del professorat d’àrees impartides en castellà.
Si cal, adaptació significativa de l’àrea de llengua catalana i de llengua castellana.
Integració en petits grups que ja estan iniciats en l’expressió de la llengua catalana i la llengua castellana.


El tutor haurà d’utilitzar estratègies de comprensió i expressió (suport gestual, d’imatges, model lingüístic, etc.)
Programació d’activitats específiques per treballar aspectes ja assolits per la resta del grup, tant dins com a fora de l’aula ordinària.


1r cicle:Suport lingüístic per a l’expressió oral.
2n -3r cicles: Suport lingüístic per a l’expressió oral i escrita.
La totalitat del professorat durà a la pràctica les activitats per al treball dels hàbits socials i les rutines escolars.

5. CRITERIS DE COORDINACIÓ ENTRE LES ÀREES O ELS DEPARTAMENTS IMPLICATS EN EL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE EN LLENGUA ESTRANGERA.

Àrees implicades:
·        Llengua estrangera: Anglès
·        Educació Artística: Plàstica


El curs 2012-2013 és el tercer d’aplicació progressiva del projecte Seccions Europees, per la qual cosa el professorat de l’àrea d’Anglès i la matèria de Plàstica estan plenament immersos en un procés coordinat amb resultats molt satisfactoris.
A partir del curs 2013-2014 s’inclourà a l’equip  de tractament de la llengua estrangera, un bloc específic d' educació física .

L’equip de llengua estrangera coordinarà i establirà criteris sobre:

1.    Tipologia d’avaluació.
2.    Metodologia AICLE.
3.    Organització d’aula.
4.    Seqüències didàctiques.

Reunions de coordinació:

·        Periodicitat mensual.
·        Avaluació trimestral: Analitzar i contrastar els progressos dels alumnes.
·        Avaluació final: Valoració del desenvolupament del projecte per part del professorat implicat i l’equip directiu.

6.    MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DELS RESULTATS EN COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES DE L’ALUMNAT.

Fonamentalment, els criteris a destacar són:

·        Coordinació periòdica de la totalitat  de l’equip docent que intervé en un mateix grup d’alumnes.
·        Avaluació trimestral per contrastar els resultats obtinguts en competències lingüístiques en les tres llengües del projecte (català, castellà i anglès). Les valoracions es duran a terme  en cadascun dels agrupaments d’àrees, matèries i/o blocs en una mateixa llengua.
·        Avaluació final per valorar el nivell de competència adquirida en cadascuna de les llengües, per part de tot l’equip docent participant i de l’equip directiu. S’analitzaran els beneficis, els perjudicis, la complementarietat, o possibles interferències a l’hora de treballar les tres llengües amb el nostre alumnat.

7.    APLICACIÓ SIMULTÀNIA D’ALTRES PROGRAMES AUTORITZATS ALS CENTRES

Al primer i segon cicle d’Educació Primària, projecte Seccions Europees amb la impartició de l’Educació Artística (Plàstica). En el curs 2012-13 fins al 3r  de primària i en el curs 2013-2014 fins a 4t de primària.

8.    RELACIÓ DE PROFESSORS AMB LA SEVA TITULACIÓ I COMPETÈNCIA QUANT A LLENGÜES

MESTRE/A
ESPECIALITAT
NIVELL D’ANGLÈS
Cruz Romero Birlanga
LL. estrangera
B2
Margarita Pericàs
LL. estrangera
B2
Marian Reynés
Ed. Primària
B1
Bartolomé Tomás
Ed. Física
B2
Laura Martínez
Ed. Musical
B1
Sílvia Olives Pons
Ed. Física
A1

9.    PLANIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA DEL NOU MODEL, DINS EL MARC DEL CALENDARI D’APLICACIÓ.
CURS
ACTUACIONS


2013-2014
Continuar amb l’ensenyament de les dues llengües oficials i la iniciació de la llengua anglesa a partir dels 3 anys.

Ampliar el projecte Seccions Europees a 4rt d’Educació Primària.

Acollir-se a l’aplicació que possibilita la disposició transitòria primera de l’article 26 del Decret 15/2013, per no disposar dels recursos personals necessaris per impartir l’àrea d’educació artística en llengua estrangera. Als 1r i 2n cicle es continuarà amb el programa de Seccions Europees i s’impartirà en anglès l’Educació Artística: Plàstica, en tots els nivells (1r, 2n, 3r, i 4rt).

Impartir  l’ Educació Física en 1r-2n, 3r-4t i 5è-6è en Llengua Castellana.

Impartir d'un bloc específic d'educació física en angles a tots els nivells a partir del curs 2013-2014.
2014-2015
Mantenir l’organització del curs anterior per tal de poder estabilitzar la tasca educativa del professorat.

Ampliar el projecte de Seccions Europees a 5è de primària.


2015-2016
Mantenir l’organització del curs anterior per tal de poder estabilitzar la tasca educativa del professorat.

Ampliar el projecte de Seccions Europees a 6è de primària.
2016-2017
Aplicació total del present projecte integrat de llengües.